นายทองอินทร์ สิงหาวาล
ประธานสภา อบต.สระใคร
0872318932

นายสมชาย นาพังคะบุตร
รองประธานสภา อบต.สระใคร
0908508487

นางสาวรัชนี สุวรรณศรี
เลขานุการสภา อบต.สระใคร
0971691089

นายจีระศักดิ์ หล่มศรี
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 1
0983786032

นางถนอม ทัดสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 2
0870430559

นายก้องเวหา ดีสัตถา
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 3
0878042741

นายนำโชค โคตชมภู
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 4
0820483133

นายสังเวียน สิงหาพรหม
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 6
0844280937

นายกำชัย ปานคาน
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 7
0639048774

นายปฏิพล เตนากุล
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 8
0821112636

นางสาวบังอร โพธิ์พันธ์
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 9
0820675931

นางวัฒนา อรรคมีจิตต์
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 11
0943090606

นายสมหมาย เมืองโคตร
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 12
0828548470

นายประหยัด นิยะนุช
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 13
0802641681

นายสมุท รัตนเสน
สมาชิกสภา อบต.สระใคร หมู่ที่ 15
0982066143