จ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีใส
ปลัด อบต.สระใคร
0883401059

นายสามารถ บองกระโทก
รองปลัด อบต.สระใคร
0842647779

นางสาวยุพร จะโนรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
0872552356

นายศักดิ์ดา ภูมีตั้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
0619989746

นางสาวอารีรัตน์ โคศรีเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวชนินันท์ อุดม
ครู คศ.2

นางอรุณรัตน์ โคตรหานาม
ครู คศ.2

นางจิรวรรณ ดวงขันเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรบุตร
ครู คศ.2

นางสาวกฤติยาณี หงส์พิพิธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุกันธ์ คำพิสัย
ภารโรง

นางกชพรรณ โบรานินท์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางมะลิ ยืนนาน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางกรกนก ใสสะอาด
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางหฤทัย สิงหาพรหม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางชัชฎาภรณ์ บุตรพินธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางสาวอาทิตยา สิงหาพรหม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางสาวภัควีณ์ ภูมีตั้ง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางสาวนงลักษณ์ เพียนใหม่
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก