จ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีใส
ปลัด อบต.สระใคร
0883401059

นายสามารถ บองกระโทก
รองปลัด อบต.สระใคร
0842647779

นางสาวยุพร จะโนรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
0872552356

นายศักดิ์ดา ภูมีตั้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
0910843755

นางอารีรัตน์ โคศรีเพ็ชร
ครู คศ.2
0648426204

นางสาวชนินันท์ อุดม
ครู คศ.2
0884818708

นางอรุณรัตน์ โคตรหานาม
ครู คศ.2
0898429169

นางจิรวรรณ ดวงขันเพ็ชร
ครู คศ.2
0864279164

นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรบุตร
ครู คศ.2
0850059087

นางสาวกฤติยาณี หงส์พิพิธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0619649033

นางกชพรรณ โบรานินท์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
0941464616

นางมะลิ ยืนนาน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
0878579212

นางกรกนก ใสสะอาด
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
082453947

นางหฤทัย สิงหาพรหม
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
0958832633

นางชัชฎาภรณ์ บุตรพินธ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
0842025689

นางสาวภัควีณ์ ภูมีตั้ง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
0844059068

นางสาวนงลักษณ์ เพียนใหม่
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
0942654161