จ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีใส
ปลัด อบต.สระใคร
0883401059

นายสามารถ บองกระโทก
รองปลัด อบต.สระใคร
0842647779

นายพิทยา เจนวิพากษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
0878561080

นางสาวเรวดี จิตนันทกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนิภาวศุทธิ ประชานุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรีบุดดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวลัยภรณ์ โภคาพานิชย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสัมพันธ์ แสงวัฒนะรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งอรุณ เขียวล้วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวรรณศิริ คำวงค์ทิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พ.อ.อ.ยุทธศาสตร์ พรมวัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอาวุโส

นางสาวประภัตรสร แสนสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวรุณศิริ ศรีจรรยา
นักประชาสัมพันธ์ (ลจ.)

นายนิยม มณีหมุด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายยศพนธ์ สุระคาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนิต รัตนคุณ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายธนากร แสงจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสมโภชน์ พะปะเสน
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรสสุคนธ์ พวงมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุชานนท์ พิมลตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวอรัญญา นามบุผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวนงนุช ชื่นช่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายตระการ แสนศิลา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางสาวเปรมยุดา รัตนคุณ
คนงาน

นายบุญรุ่ง ขมิ้นเขียว
พนักงานขับรถขยะ