จ่าเอกเกียรติศักดิ์ สีใส
ปลัด อบต.สระใคร
0883401059

นายสามารถ บองกระโทก
รองปลัด อบต.สระใคร
0842647779

นายพิทยา เจนวิพากษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
0878561080

นางสาวเรวดี จิตนันทกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0814306544

นางสาวนิภาวศุทธิ ประชานุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0943678001

นางสาวเพ็ญพักตร์ ศรีบุดดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0813809912

นางวลัยภรณ์ โภคาพานิชย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0895740780

นายสุริยา กองเกิด
นิติกรปฏิบัติการ
0833396076

นางสาวรุ่งอรุณ เขียวล้วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
0863262644

นางวรรณศิริ คำวงค์ทิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0899414654

พ.อ.อ.ยุทธศาสตร์ พรมวัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอาวุโส
0925399961

นางสาวประภัตรสร แสนสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0913633224

นางวรุณศิริ ศรีจรรยา
นักประชาสัมพันธ์ (ลจ.)
0857486443

นายนิยม มณีหมุด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0956700276

นายยศพนธ์ สุระคาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0956645681

นายธนิต รัตนคุณ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
0836667146

นายธนากร แสงจันทร์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
0646192792

นายสมโภชน์ พะปะเสน
พนักงานขับรถยนต์
0807560511

นางสาวรสสุคนธ์ พวงมาลัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0653153865

นายศุชานนท์ พิมลตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0882680109

นางสาวอรัญญา นามบุผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
0874913677

นางสาวนงนุช ชื่นช่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0804017316

นายตระการ แสนศิลา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
0847866315

นางสาวเปรมยุดา รัตนคุณ
คนงานทั่วไป
0876367499

นายอดิศักดิ์ โสตาราช
คนงานทั่วไป
0652969940

นายบุญรุ่ง ขมิ้นเขียว
คนงานทั่วไป
0636396981