ที่ตั้ง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร   อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมือง
หนองคายไปทางถนนมิตรภาพพื้นที่ติดกับจังหวัดอุดรธานี  ห่างจากจังหวัดหนองคาย  21  กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตั้งอยู่ห่าง ที่ว่าการอำเภอสระใคร  4  กิโลเมตร

เนื้อที่ : โดยประมาณ  จำนวน   38   ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล 

  • ทิศเหนือ      จด  พื้นที่ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
  • ทิศใต้          จด  พื้นที่ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
  • ทิศตะวันออก จด พื้นที่เทศบาลสองห้อง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
  • ทิศตะวันตก   จด พื้นที่ตำบลคอกช้าง  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย
จำนวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน
0
1
สระใคร
บ้านน้ำสวย
1
165
2 บ้านหนองบัวเงิน 203
3 บ้านสระใคร 422
4 บ้านไชยา 333
5 บ้านโพนสวรรค์ 227
6 บ้านโนนสง่า 262
7 บ้านโพนหวาย 147
8 บ้านดงนาเทา 233
9 บ้านยางคำ 290
10 บ้านสระใครใต้ 198
11 บ้านน้ำสวยใต้ 239
12 บ้านนาไหม 208
13 บ้านโนนธงชัย 283
14 บ้านโนนอุดม 257
15 บ้านโพนสวรรค์เหนือ 152
ข้อมูลอาชีพของตำบล

            อาชีพหลัก ทำนา
            อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

            1. ที่ว่าการอำเภอสระใคร
            2. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร
            3. สถานีอนามัยตำบลสระใคร
            4. วัดมฤคทายวัน
            5. สถานีตำรวจภูธร
            6. สถานีตำรวจทางหลวง

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบลสระใคร

             สามารถเดินทางจากบ้านน้ำสวย ตรงมาทางจังหวัดหนองคาย ถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านโนนธงชัย ซึ่งทางแยกจะอยู่ระหว่างถนนมิตรภาพที่เข้ามาจังหวัดหนองคาย เลี้ยวซ้ายเข้ามา จะผ่านบ้านโนนธงชัย ข้ามทางรถไฟ ผ่านบ้านโนนสง่า บ้านโพนสวรรค์ 


สภาพทางเศรษฐกิจ
            
            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ทำนา บางพื้นที่ใกล้ลำห้วยก็ทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และหลังฤดูทำนาจะทำ สวนทำไร่และปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสระใครมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 
16,290 ไร่ (สำรวจข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2564) นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมือง โค กระบือ เป็นต้น

            
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-  ผลิตภัณฑ์ที่นอน
-  แจ่วบอง/ปลาร้าบอง
-  ดอกไม้ประดิษฐ์
-  เครื่องจักสาน
-  แหนมหมู,โค
-  แคปหมู

            สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 
-  ธนาคาร 1 แห่ง
-  โรงแรม (รีสอร์ท) 1 แห่ง
-  ปั๊มน้ำมันและก๊าช 1 แห่ง
-  โรงสี 12 แห่ง
-  ตลาดสด  2 แห่ง
-  ร้านคาราโอเกะ 1 แห่ง
-  ร้านอาหาร 5 แห่ง
-  อื่นๆ : ร้านค้าขนาดย่อม 20 แห่ง
สภาพทางสังคม
            1. การศึกษา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา   4 แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง
-  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 15 แห่ง
-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   
   ประจำตำบล
  1 แห่ง
            2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง
            3. การสาธารณสุข
-  โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง
-  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 แห่ง
-  มีการจัดตั้ง อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้าน  
            4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจภูธรสระใคร 1 แห่ง
-  สถานีดับเพลิง 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
            1. การคมนาคม

 
-  มีถนนลาดยาง 2 สาย ยาว 20 กิโลเมตร
-  มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน 5 สาย ยาว 20 กิโลเมตร
-  ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบางส่วนเป็นถนนลูกรัง

            2. การโทรคมนาคม
 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง
-  เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 9 เครื่อง
-  เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน 10 เครื่อง

            3. การไฟฟ้า
 
-  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
 
            
            
5
. ศูนย์การเรียนรู้ ICT

 
-  ลำน้ำ,ลำห้วย 3 สาย
-  บึง,หนองอื่น ๆ 7 แห่ง