อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระใคร

อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

          ๑. องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)
          ๒. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา67)
                (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก
                (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
                (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร
         ๓. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการใน เขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๘)
                (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
                (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ
                (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
                (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                (๑๒) การท่องเที่ยว
                (๑๓) การผังเมือง

อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

          ๑. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ ตนเองดังนี้ (มาตรา ๑๖)
                (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า
                (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  
                (๕) การสาธารณูปการ
                (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
                (๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
                (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                (๙) การจัดการศึกษา
               (๑๐) การสังคมส่งเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
               (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
               (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
               (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
               (๑๕) กาส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
               (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
               (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
               (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย
               (๑๙) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
               (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
               (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
               (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
               (๒๓) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
               (๒๔) การจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               (๒๕) การผังเมือง
               (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
               (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
               (๒๘) การควบคุมอาคาร
               (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
               (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด