วิสัยทัศน์  (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต

  “ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 

แบบประชาชนนำอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อชาวตำบลสระใครอย่างยั่งยืน"

ภารกิจหลัก  หรือ พันธกิจ  ( Mission)  ในการพัฒนาตำบล

ภารกิจหลักที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคต  และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่  2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา, พัฒนาอาชีพและสาธารณสุข  ตลอดจน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  และ ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

ภารกิจหลักที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร  การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ภารกิจหลักที่  5  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

 เป้าประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

     1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
     2. ขยายเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
     3. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี มีศักดิ์และศรีเท่า เทียมเสมอภาคกัน
     4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
     5. สิ่งแวดล้อมดี   ผังเมืองดี   มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   ตัวชี้วัด 

       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
           ตัวชี้วัด
               1. จำนวนเกษตรกรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์และผลผลิตเพิ่มขึ้น
               2. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
               3. เกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรได้คุณภาพและมาตรฐาน
               ๔. ประชากรมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท/ต่อ
       ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
           ตัวชี้วัด
                  1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ
                      อุบัติภัย อาชญากรรม มีจำนวนลดลง
                   2. ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
                   3. มีสมาชิกกลุ่ม/องค์กรประชาธิปไตยตำบลสระใคร
                  ๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน นำคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินใช้ในชีวิตประจำวัน
 
       ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
           ตัวชี้วัด
                   1. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
                   2. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
                   3. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
                   4. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น
        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข         
            ตัวชี้วัด
                   1.  การดำเนินงานของสาธารสุขมูลฐานมีการดำเนินการต่อเนื่อง
                   2.  จำนวนประชาชนปลอดโรค
                   3.  จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วหน้า
                   4.  จำนวนมารดาและทารกหลังคลอดมีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
        ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
            ตัวชี้วัด
                   1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                   2.จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
        ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
            ตัวชี้วัด
                  1. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
                   2. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
                   3. ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของ อบต.สระใคร
 

ค่าเป้าหมาย

           ๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคต  และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
           ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา, พัฒนาอาชีพและสาธารณสุขตลอดจน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
           ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  และ                  ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
           ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
           ๕.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  กลยุทธ์

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
               ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา  การบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และการเรียนรู้ในชุมชน
               ๒. สร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
               ๓. พัฒนาศักยภาพและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านพัฒนาคนและสังคม
               ๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
               ๒. พัฒนาและส่งเสริมการนันทนาการด้านกีฬา
               ๓. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
               ๔. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
               ๕. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม
               ๖. พัฒนาและส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               ๗. พัฒนาและส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม     ประเพณี ท้องถิ่น       
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               ๑. พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษา ก่อสร้าง  ถนน สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
               ๒. พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจราจร
               ๓. พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
               4. พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
               1.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินตามสาธารณสุขมูลฐาน
               2.  พัฒนาส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรค
               3.  พัฒนาและส่งเสริม การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
                    สิ่งแวดล้อม
               2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และการรักษาความสะอาด
               3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการปลูกป่าและการปลูกต้นไม้ทดแทน
               4.  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว       
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
               1.  พัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน
               2.  พัฒนาส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่นและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ