โครงการอบรมเชิงสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล  สระใคร ประจำปีงบประมาณ 2566

 :  13 ก.ค. 2566
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสมนึก รัตนะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคฑาวุธ โมระพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย และ พระมหาสุรินทร์ สิงห์คำ วัดโพนงาม เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ของ อบต.สระใคร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ชั้น 2 อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

 :  18 เม.ย. 2566
งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร จัดโครงการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18-21 เดือน เมษายน 2566 จุดประสงค์ในการจัดโครงการมีดังนี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยสุงอายุ "การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ"
2. ได้รู้วิธีดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดีทั้งกาย - ใจ
3. กิจกรรมบริหารสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมนึก รัตนะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมควาพร้อมสู่วัยสูงอายุ และ ได้รับเกียรติจาก รพ.สต.สระใคร หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสระใคร เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้กับผู้สูงอายุ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 รายการ

ขึ้นบนสุด